သင့္အတြက္ (ဇံုးကိ)

>>>Download

VERSE 1
ကားတိုင္လမ္းကုိ သင္ေလွ်ာက္မွာလား
ခရစ္ေတာ္ေနာက္ကုိ လိုက္မွာလား
ဇာတိသေဘာ သင္စြန္႔ႏုိင္မွ
လိုက္ေလွ်ာက္ဖုိ႔ ျဖစ္မွာပါ

VERSE 2
ကားတိုင္လမ္းကုိ ေလွ်ာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ
ခရစ္ေတာ္ေနာက္ကုိ လုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ
၀ိညာဥ္သေဘာ သင္ျပည့္ေနမွ
အဆံုးတုိင္ေအာင္ လုိက္ေလွ်ာက္ႏုိင္မယ္

CHORUS
စံုစမ္းမႈမ်ား ေႏွာက္ယွက္မွာပဲ
ေသြးေဆာင္ျခင္းကုိ ေတြ႕ရေသာ္လည္း
အဆံုးေလွ်ာက္ပါ ကားတုိင္လမ္းမွာ
အသက္သရဖူ သင့္အတြက္ပါပဲ
အသက္သရဖူ ကိုယ္ေတာ္ေပးမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.