ကားတိုင္လမ္းကုိေလွ်ာက္မယ္

>>>Download

VERSE 1
[ အုိလူငယ္မ်ား (ကားတိုင္ခရီး ဒိုိ႔ေတြေလွ်ာက္မယ္ လာၾက)
  သြားမယ္ (ကားတုိင္ေတာ္ကုိ ဒို႔ေတြထမ္းမယ္လာၾက)
  မိတ္ေဆြ (ေတြးမေနနဲ႔ ေငးက်န္ရစ္မေနနဲ႔)
  လာ အတူတူသြားမယ္ ]

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ ေမတၱာကုိ အခ်င္းခ်င္းျဖန္႔ေ၀မယ္
ႏိွမ့္ခ်ျခင္းသေဘာေဆာင္ကာ အ႐ုိအေသျပဳၾကမယ္
ကားတိုင္လမ္းကုိေလွ်ာက္ေနစဥ္ လံု႔လမေလွ်ာ့ဘဲ
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထံ ဒို႔တေတြ အတူတူလက္တြဲမယ္

VERSE 2
[ အုိလူငယ္မ်ား (ခရစ္ေတာ္စကား ဒို႔တေတြ နားေထာင္ကာရယ္)
  သြားမယ္ (ဘုရားရွင္အေၾကာင္း ဒို႔တေတြ သက္ေသခံမယ္)
  မိတ္ေဆြ (ေငးမေနနဲ႔ ေတြးက်န္ရစ္မေနနဲ႔)
  လာ အတူတူသြားမယ္ ]

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.