ေအမာႏူအဲလ္

>>>Download

VERSE 1
ေနမင္းႀကီးအလင္းေရာင္ရရွိလုိ႔ မနက္မွစကာ ညတုိင္
ငါတုိ႔ႏွင့္အတူ ရွိေတာ္မူ အၿမဲတမ္း အနားမွာ အၿမဲကြယ္
ကြယ္ကာလုိ႔ ေစာင့္မျခင္းရယ္ ေကာင္းႀကီးမ်ားခံစားရင္း
အခ်ိန္နာရီေတြတုိင္းမွာေလ ေရတြက္ရင္း ခ်ီးမြမ္း

VERSE 2
၀ိညာဥ္ေတာ္ ငါ့ကုိေလ လမ္းျပပုိ႔ေဆာင္ေပးကာ
အရာရာစံုလင္ကာ လွပေသာအရပ္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီး
နာမေတာ္အတြက္ေၾကာင့္ အသက္ရွင္ေစကာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ၀ိညာဥ္ေလးကို
ဆင္းရဲဒုကၡထဲကေန ကယ္တင္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္သည္

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္တို႔နဲ႔ အၿမဲတမ္းရွိသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အတြက္ အၿမဲတမ္းရွိသည္
ထာ၀စဥ္သာမေျပာင္းလဲတည္တဲ့
ေအမာႏူအဲလ္ ေအမာႏူအဲလ္ ေအမာႏူအဲလ္
ေအမာႏူအဲလ္ ေအမာႏူအဲလ္

VERSE 3
အရာရာကိုေလ သူစိုးစံကာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကိုေပးသည္
ေမွာင္မုိက္အမႈတုိ႔ ဖယ္ရွားကာေလ/ ေမွာင္မုိက္ထူလည္း သူေလ လက္တြဲကာ
အလင္းတရားသုိ႔သာ ပုိ႔ေဆာင္
စံုစမ္းျခင္းမ်ားထဲက အနားမွာေလ / စိမ္းလန္းတဲ့ေနရာဌာနမွာေလ အားေပးလုိ႔လက္တြဲကာ
ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ေလ သူေလ စြမ္းေဆာင္
အစဥ္တည္ၿမဲလို႔ ထာ၀စဥ္ပဲ / ကုိယ္ေတာ့္ေက်းဇူး ထာ၀စဥ္ပဲ

VERSE 4
အျပစ္တရားလက္မွ ကယ္ႏႈတ္ယူကာ အေသြးနဲ႔ေဆးကာ အျပစ္ကုိ
တုိင္ေတာ္မွာ သူအသက္ေပးကာေလ ေရြးႏႈတ္လုိ႔ ကယ္တင္ခဲ့ၿပီ
ဘယ္လုိပင္ေန အသက္ရွင္စဥ္ ငရဲထဲသုိ႔ ေရာက္မသြားေအာင္
သြန္သင္ကာေလ သူညႊန္ေနတယ္ ကုိယ္ေတာ္ေက်းဇူး ထာ၀စဥ္ပဲ

VERSE 5
၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕အနား မခြဲတမ္းပဲ သူရွိ
ထာ၀စဥ္သာ သူရွိေနတယ္ မေျပာင္းလဲအၿမဲပါပဲ
ငိုယိုကာေလ ေသာကမ်ားက ဒုိ႔ရဲ႕ရင္မွာခံမိ
ကူညီကာေလ သူေျဖရွင္းတယ္ အတူလက္တြဲလုိ႔ ထာ၀စဥ္ပဲ

အျပစ္တရားလက္မွ ကယ္ႏႈတ္ယူကာ အေသြးနဲ႔ေဆးကာ အျပစ္ကုိ
တုိင္ေတာ္မွာ အသက္ေပးျပန္တယ္ ၾကြခဲ့ၿပီ
အၾကင္နာေတြဟာ ႏိႈင္းတုမရပါ ဒုိ႔ရဲ႕အျပစ္ေတြအစား အေသခံရွာ သူ႕ခမ်ာ
ကုိယ္ေတာ့္ေက်းဇူး အုိ အစဥ္သာ ခ်ီးမြမ္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.