ကိုယ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္

>>>Download [ႏုိးထမႈျမစ္]

>>>Download [ကုိယ္ေတာ္မရွိလွ်င္]

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား တမ္းတ အခ်ိန္အခါတုိင္း
၀ိညာဥ္ရဲ႕အထဲမွ ငတ္မြတ္ကာ အၿမဲ ဟစ္ေအာ္ေန
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ေရွ႕ေမွာက္သာ အေနခ်င္ဆံုး
အျခားအရာရာခပ္သိမ္းထက္ ႏႈိင္းတုရန္မရွိေသာေနရာ
ထုိအရပ္ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္ အၿမဲတမ္း ရွိေနခ်င္
၀ိညာဥ္မွာ အစဥ္အၿမဲ ညည္းတြားေန

CHORUS
အုိ အလွပဆံုး ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္သာ
အၿမဲတမ္း တမ္းတေန ၀ိညာဥ္ထဲမွ
ၿပီးျပည့္စံုျခင္း အစံုလင္ဆံုး သခင့္ရင္ခြင္
ႏွလံုးသားထဲ အၿမဲတမ္း ေအာ္ျမည္ေတာင့္တ
ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မ်က္ႏွာေတာ္အလင္း ထြန္းလင္းေသာေနရာ
အျခားအရာရာခပ္သမ္းထက္ လုိခ်င္ေမွ်ာ္လင့္၍
ကၽြႏ္ုပ္အား ဆြဲေခၚပါ အဖဘုရား (အထံေတာ္သုိ႔)

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ရွင္တစ္ပါးတည္းသာ အလုိအပ္ဆံုး
ေကာင္းႀကီး ေရႊ ေငြ အေထာင္အသင္းထက္ အဖုိးထုိက္သူ ကၽြႏု္ပ္၏ ဘုရင္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္တစ္ပါးတည္းသာ အရာခပ္သိမ္း
သခင့္ရင္ခြင္ေတာ္ထဲမွာ ခ်စ္ေမတၱာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အစဥ္အၿမဲ
ထာ၀ရ ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အနားမွာ အၿမဲတမ္းရွိေနခ်င္
၀ိညာဥ္မွာ အစဥ္ တမ္းတလုိ႔ေန

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.