ေဟရွာယ ၆း၈

>>>Download

VERSE 1
(အေ၀းက ျမင္ေနတဲ့ စပါးခင္းဆီ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္းနဲ႔ သခင္ရဲ႕ဆုိစကား
 ၾကားမိတယ္ ရိတ္သိမ္းရမယ့္စပါးေတြ တကယ္ကုိမ်ားေန
 ၀င္းမွည့္ေနၿပီ ရိတ္သိမ္းသူ)
 (ဟုိး အေ၀းႀကီးမွာ စပါးေတြ မွန္းၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္
 ကုိယ္ေတာ္ရွင္စကားသံ သတိရလုိက္ပါဦး
 ရိတ္သိမ္းရမယ့္စပါးေတြ အုိ အမ်ားႀကီးရွိေန
 ေရႊအုိေရာင္စပါးေတြ ရိတ္သိမ္းသူေတြ) နည္းနည္းလြန္းတယ္

CHORUS
မရွိ မရွိ တကယ္ကုိလုိေနၿပီ ရိတ္သိမ္းမယ့္သူေတြ ေပၚလာႏုိင္ဖုိ႔
စပါးရွင္ထံမွာ ဆုေတာင္းေနမယ့္အစား ကၽြႏု္ပ္ရွိပါတယ္ သခင္
ေစလုိရာေစမူပါ ဆုိတဲ့စကား ေျပာဖုိ႔ အခ်ိန္ဟာ တန္ေနၿပီမုိ႔
ကၽြႏု္ပ္ရွိပါတယ္သခင္ ေစလႊတ္မူပါ အသင့္ရွိပါတယ္ သခင္ လုိရာေစခုိင္းပါ

VERSE 2
(ေတြ႕ႀကံဳလာမယ့္ အခက္အခဲေတြ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္သြားမယ္
 ဘုရားျမတ္ရွင္အနား ရွိေနတယ္ ဂတိစကားေလးကုိင္စြဲကာ
 ကုိယ္ေတာ္ရွင္နဲ႔အတူ အဆံုးထိတုိင္ပဲ သြားၾကမယ္)
(အုိး အခက္အခဲေတြရွိပါေစ ဇြဲမေလွ်ာ့လုိက္ပါနဲ႔ ကုိယ္ေတာ္ရွင္အနားမွာ
 အၿမဲရွိေနတယ္ သြား သြားရမယ့္ခရီးကုိ ေရွ႕ ေရွ႕ဆက္ရင္းနဲ႔
 ခုိင္မာသံဓိဌာန္ ခ်မွတ္ကာရယ္) ဆက္ကပ္ၾကမယ္

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.