အျပစ္သားမ်ားကယ္တင္သူ

>>>Download [စံပီး]

>>>Download [DUA]

VERSE 1
အလွမ္းေ၀းေနၿပီ ဘုရားျမတ္ေရွ႕မွာ
တေလာကလံုး အေမွာင္အတိဖံုးကာ ေ၀းလြင့္လုိ႔ေနၿပီ
၀မ္းနည္းေနလား ဘုရားျမတ္ရွိတယ္
အသက္လမ္းနဲ႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းအတြက္ ေစာင့္လ်က္ဆီးႀကိဳေန

CHORUS
ဘယ္မွာရွိလဲ မိတ္ေဆြရဲ႕ႏွလံုးတံခါးေခါက္လ်က္ေန
အသံေတာ္ၾကားလား ဘုရားသခင္/ကုိယ္ေတာ္ေခၚေနတယ္
ဘယ္ဆီသြားမလဲ မိတ္ေဆြရဲ႕ႏွလံုးတံခါးဖြင့္ထားပါ
လွမ္းခဲ့ပါ ေနာင္တရားနဲ႔ ဘုရားျမတ္ေစာင့္ႀကိဳေန

VERSE 2
တစ္ေန႔ေသာအခ်ိန္မွာ အဆံုးသတ္ရွိတယ္
အစြမ္းမဲ့တဲ့ လူသားအတၱ ဘုရားနဲ႔ဆန္႔က်င္ခဲ့
စဥ္းစားေစခ်င္ သူ႕ရဲ႕/ဘုရားျမတ္ေမတၱာ
အျပစ္သားအတြက္ ကုိယ္စားစေတးခံ အသက္စြန္႔ခဲ့ၿပီေလ

VERSE 3
၀မ္းေျမာက္ေစၿပီ ထေျမာက္ခဲ့ၿပီ
အျပစ္သားအတြက္ ေသျခင္းတရားမွ ဘုန္းတန္ခုိးေတာ္နဲ႔
ေရြးႏႈတ္ကယ္တင္ အေသြးသြန္းေလာင္းကာ
အျပစ္ရွိသမွ် လူသားအားလံုး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာရာ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.