အုိးထိန္းႏွင့္အုိးေျမ

>>>Download

က်င္လည္ရာေျမ ေလာကႀကီးထဲမွာ ယံုၾကည္သူ ေတြေ၀ဆဲလား
အုိလူသားရဲ႕အသက္တာ ကုိယ္ေတာ္လက္၌ရွိ
အရွင္အိုးထိန္း ဘုရားရဲ႕လက္ရာအုိးေျမ

အုိးထိန္းရဲ႕အလုိတုိင္း အရာရာအလံုးစံု အပ္ႏွံ
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေလသမွ် သခင့္ရဲ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ
ဒူးေထာက္၀န္ခံလုိက္ ကုိယ္ေတာ္လက္ရာျဖင့္အစဥ္သာ

ဒုကၡေရာက္ခ်ိန္တုိင္း ခါးသီးျခင္းမ်ားစြာ ခုိလႈံရာ ေဖြရွာစၿမဲလား
အုိလူသားအတြက္ ဘုရားရွင္ ကုိယ္တိုင္လမ္းျပၿပီး
နာခံျခင္းနဲ႔ သခင့္ရဲ႕လက္ရာ လက္ခံ

၀ူး...ဟား...

အေလးဆံုးေသာ၀န္ထုပ္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားထံအပ္ႏွံ
အေကာင္းဆံုးေသာအရာအတြက္ အျမင့္ဆံုးေပးဆပ္ျခင္းနဲ႔ ရင္ဆုိင္မယ္
ကိုယ္ေတာ္လက္ခံပါ ဆက္ကပ္

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.