လူသားဆႏၵ

>>>Download

VERSE 1
ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ တစ္ေန႔မွာ ႏႈတ္ဆက္ၾကတဲ့ လက္ကေလးမ်ား
ခင္မင္ရင္းႏွီးအေပါင္းအသင္းမ်ားစြာ ႏွစ္ပါးေသာ မိဘမ်ား
အစျပဳခဲ့တဲ့ ခရီးမွာ ျဖတ္သန္းခဲ့ေန႔ရက္မ်ား
ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့အသီးအပြင့္မ်ားစြာ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း

CHORUS
တကယ္ဆုိရင္ ဘ၀တစ္ခုလံုး သူ႕ရဲ႕အတြက္သာ ဆက္ကပ္ခဲ့သူပါ
အလုိေတာ္ရွိသည့္အတုိင္း အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ ထမ္းရြက္ခ်င္
ေစရာခရီးဆက္မယ့္ လူသားဆႏၵ

VERSE 2
ၾကည္ႏူးရင္းခ်ီးမြမ္းမိတယ္ ဆုေတာင္းေပးၾကမယ္ဆုိတဲ့စကား
အိမ္ကုိတမ္းတရင္းလြမ္းလည္း မဟာေစခုိင္းခ်က္ ေအာက္ေမ့
သတင္းစကားေလးမ်ားေျပာကာ တညြတ္သြားကတဲ့လက္မ်ား
ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ အသီးအပြင့္မ်ားစြာ ေမွ်ာ္ၾကည့္ရင္း

BRIDGE
အေမွာင္ကမၻာလူသား ကမၻာထဲ
အလင္းတရားရရွိေရးသာ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း

VERSE 3
ေရွ႕ဆက္ရမယ့္ ခရီးမွာ ေရွ႕မထားရက္တဲ့ အေႏွာင္အဖြဲ႕မ်ား
အလုိေတာ္ဦးစားေပးလုိ႔ အသက္ရွင္ အသံေတာ္ဦးထိပ္ထားကာ
ထားရွိခဲ့တဲ့ေမတၱာ ေၾကကြဲတဲ့ ႏွလံုးသားမ်ား
ခ်ည္ေႏွာင္ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္း ခံသူမ်ားအတြက္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.