လွပေသာနိဂံုး

>>>Download

VERSE 1
႐ႈံးနိမ့္မႈနဲ႔ စီးက်မ်က္ရည္္မ်ား
လက္ေျမႇာက္အ႐ႈံးေပးခ်င္တဲ့ ေန႔ရက္မ်ား
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကင္းမဲ့လ်က္ မျပည့္စံုတဲ့ စိတ္ထား
ရင္ခြင္မွ႐ုိက္ခတ္ အလင္းေရာင္ အျပဳသေဘာနဲ႔ေလ

VERSE 2
ေအာင္ျမင္တဲ့ရလဒ္မ်ားနဲ႔ စီးက်မ်က္ရည္မ်ား
တစ္လွမ္းခ်င္း ႀကိဳးစားေစတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ား
ရင္ဆုိင္ဖုိ႔ စြမ္းအားမ်ားနဲ႔ ခုိလႈံစရာအရိပ္ေမတၱာထဲ
ခုိင္မာတဲ့ ႏွလံုးသားထဲမွာ အသက္သြင္းဆြဲေခၚ

CHORUS
နာက်င္စြာ ႏႈတ္ဆိတ္ရင္းနဲ႔ အဆံုးသတ္ဖုိ႔ရန္ ဆႏၵမရွိသူ
အရာရာမွာ ေႏြးေထြးမႈနဲ႔ ခ်ီးမြမ္းေစသူ
ဘယ္အရာမဆုိ အေကာင္းဆံုးေသာယဇ္ ဆက္သဖုိ႔ရန္ လုိလားတဲ့အရွင္
အရာရာမွာ ဘုရားႏွစ္သက္တဲ့ ယဇ္ျဖစ္ေစပါ
သိမ္ငယ္စရာမလုိေတာ့ပါ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔အသက္ရွင္
ထုိေက်းဇူးေတာ္အစဥ္လံုေလာက္ေန

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.