ကုိယ္ေတာ္ကုိခ်စ္သည္

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ ကၽြႏု္ပ္အလုိအပ္ဆံုး
ကုိယ္ေတာ္ကုိသာ ကၽြႏု္ပ္အတမ္းတဆံုး
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္အၿမဲတမ္း ရွိခ်င္ဆံုးအရပ္

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကၽြနု္ပ္ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကၽြႏု္ပ္၀မ္းေျမာက္ျခင္း
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕မ်က္ႏွာ ကၽြႏ္ုပ္အၿမဲတမ္း အေတြ႕ခ်င္ဆံုး
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕အနားမွာ ကၽြႏ္ုပ္အၿမဲတမ္း အေျပာခ်င္ဆံုး

CHORUS
ဒီစကား ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ခ်စ္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအရာမ်ားထက္
အဖ ကုိယ္ေတာ္ကုိ တမ္းတေန အနားအၿမဲရွိခ်င္ဆံုး
ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ မ်က္ႏွာေတာ္ လႊဲ၍ မထားပါႏွင့္
သခင္ရဲ႕ဘုန္းႏွင့္ အၿမဲ လႊမ္းမုိးမူပါ

BRIDGE
ေကာင္းကင္ေျမျပင္ထက္ ကုိယ္ေတာ္သာ အႏႈိင္းမဲ့ေသာ
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ ဆာေလာင္ျခင္း ကုိယ္ေတာ္သာ
အျခားအရာေတြထက္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ တမ္းတဆံုး
ဘုန္းေတာ္ကုိ ကၽြႏု္ပ္ (ျမင္ေတြ႕ခ်င္ဆံုး)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.