လူသည္မုန္႔အားျဖင့္သာအသက္မရွင္

>>>Download

VERSE 1
လူသည္ မုန္႔အားျဖင့္ အသက္မရွင္
ဘုရားမိန္႔ေတာ္မူသမွ်ျဖင့္ ရွင္သည္
အစာသည္ ဘုရားအမိန္႔ေတာ္ျဖင့္ေပၚ
အစာထက္ အမိန္႔ေတာ္၌ မွီခုိ

CHORUS
အုိ ယံုၾကည္သူတုိ႔ ေလာကသားနည္းတူ
ပူပန္စုိးရိမ္ တုန္လႈပ္လ်က္ေန
ဘုရားဂတိေတာ္ေပၚ၌ ရပ္တည္
ေလာက၌ ေအာင္ျမင္စြာ အသက္ရွင္ပါ

VERSE 2
ဣသေရလူမ်ား အဲဂုတၱဳမွာ
ဘုရားသည္ အစာမရွိေသာ ေတာတြင္
သူတုိ႔မသိဖူးေသာ မႏၷမုန္႔ျဖင့္
ႏွစ္ေလးဆယ္ ေကၽြးေမြးကာ ပုိ႔ေဆာင္ခဲ့

VERSE 3
ခါနန္ျပည္၌ အစာ ေခါင္းပါးေသာအခါ
ဘုရားသည္ ဧလိယကုိ က်ီးအ ႏွင့္
မုဆုိးအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္စြာေကၽြးေမြး
ဘုရားမတတ္ႏုိင္ေသာအရာမရွိ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.