အခ်င္းတံခါးတို႔၀င္ေတာ္မူမည္

>>>Download

VERESE
အခ်င္းတံခါးတို႔ တံခါးမုခ္ ၾကြလုိက္ၾက
အခ်င္း ထာ၀ရတံခါးတုိ႔ ကုိယ္ကုိ ၾကြလိုက္ၾက

CHORUS
ဘုန္းႀကီးေသာ ရွင္ဘုရင္ ၀င္ေတာ္မူမည္
ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာ၀ရဘုရား ၀င္ေတာ္မူမည္
ဘုန္းႀကီးေသာ ရွင္ဘုရင္ ၀င္ေတာ္မူမည္
ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာ၀ရဘုရား ၀င္ေတာ္မူမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.