သင္ႏွင့္အတူရွိတယ္

>>>Download

VERSE 1
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ စကားဂတိထားရွိတယ္ ၀န္းေလး၍ ပင္ပန္းေသာသူမ်ား
စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းသာရာငါေပးမယ္ ငါ့ထံကုိ လာၾကေလာ့

VERSE 2
ငါသည္ သုိးထိန္းလည္း ျဖစ္၏ ငါ့သုိးမ်ား ပ်က္စီးျခင္းမေရာက္ေစရန္
ေျမႀကီးေကာင္းကင္ မတည္ၿမဲလည္း သူ၏ စကားအစဥ္တည္လိမ့္မယ္

CHORUS
ငိုေၾကြးျခင္းမ်ား မရွိေတာ့ဘူး ပ်က္စီးျခင္းလည္း မရွိပါဘူး ထာ၀ရ
အဖဘုရားရဲ႕ သားသမီးေတြ ယံုၾကည္ထားသူ
တစ္ေန႔ေတာ့ ေရာက္မယ္ ေကာင္းကင္ဘံုမွာ ပင္ပန္းျခင္းလည္း မရွိေစရ
ေအာ္ဟစ္ညည္းတြားတဲ့အသံမ်ား ကင္းေစတယ္
ဘာေၾကာင့္ စုိးရိမ္ပူပန္ေနသလဲ ကုိယ္ေတာ္ရွင္ သင္နဲ႔အတူရွိတယ္

VERSE 3
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ အၿမဲမျပတ္ခ်ီးမြမ္းပါ အစဥ္ခံစားရ သူ႕ေက်းဇူးေတာ္မ်ား
အုိ လူသား သင့္ရဲ႕ အျပစ္ရဲ႕ေၾကြးအတြက္ ကားတုိင္ထက္ အေသခံေတာ္မူခဲ့တယ္

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.