ကမၻာအရပ္ရပ္သို႔

>>>Download

VERSE 1
(ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ကုိ ယံုၾကည္ေသာသူသည္ ပ်က္စီးျခင္းနဲ႔ ကင္းေ၀းမည္
အဖဘုရားသည္ သားေတာ္စြန္႔သည့္တုိင္ ေလာကီသားကုိ ခ်စ္ေပ၏
ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ခရီး လမ္းျပမႈကုိ ေပးခဲ့သည္
ဆူးခင္းေသာခရီး ေလွ်ာက္လွမ္းေသာသူသည္ ထာ၀ရအသက္ရမည္)

PRE-CHO
ခရစ္ယာန္ညီအစ္ကုိမ်ားသည္ စာတန္၏ ရန္ကုိလည္း
ေနာက္ဆံုးခ်ိန္တုိင္ေအာင္ထိ သင့္အတြက္ဒုိ႔အတြက္ ထုိးႏွက္ ေခ်မႈန္းမည္

CHORUS
(ကမၻာအရပ္ရပ္သြား၍ ေယဇူးအတြက္ သက္ေသခံေလာ့
အျပစ္သား လူမ်ဳိးတကာထံသုိ႔ ျပန္႔ပြားေစဖုိ႔ ထမ္းရြက္ေဆာင္စုိ႔)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.