ဆက္ေလွ်ာက္

>>>Download

VERSE 1
ေမွာင္မိုက္ေန မုိးသက္မုန္တုိင္းေတြ ေသေလာက္ေအာင္ ႐ိုက္ခတ္ေရလႈိင္းမ်ား
ေသာင္ကမ္းကို မွန္းလို႔ ရည္စူးလမ္းျပသူတစ္ဦး
မီးျပတိုက္ထက္ အလင္းအားႀကီးေလေတာ့ (ဆက္ေလွ်ာက္)
ပန္းတံုးတိုင္ေရာက္မွာေပါ့ (ဆက္ေလွ်ာက္)
ရပ္ၾကည့္ရင္ ႐ႈံးမွာေပါ့ (ဆက္ေလွ်ာက္)
ေခၽြးမ်က္ရည္စက္ေတြ စီးက်တဲ့ထိ အရင္းအႏွီးႀကီးတဲ့လမ္း

VERSE 2
ပူျပင္းေနေျခာက္ေသြ႕ ကႏၱာရေတြ ေရထြက္ရာ စမ္းေခ်ာင္းေျခာက္ခမ္းလည္း
ကယ္မယ့္သူေ၀းလုိ႔ မေနဘူး လမ္းျပသူတစ္ဦး
မခမ္းတဲ့ စမ္းေခ်ာင္းတစိမ့္စိမ့္စီးေနေတာ့ (ဆက္ေလွ်ာက္)
ပန္းတံုးတိုင္ေရာက္မွာေပါ့ (ဆက္ေလွ်ာက္)
ရပ္ၾကည့္ရင္ ႐ႈံးမွာေပါ့ (ဆက္ေလွ်ာက္)

(ပန္းတုံးတိုင္ေရာက္ေတာ့မယ္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.