သက္ဆံုးတိုင္

>>>Download

VERSE
ကိုယ္ေတာ္ပလႅင္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္
ေျခရင္း၌ ျပပ္၀ပ္လ်က္
ကိုယ္ေတာ္ လွပျခင္း ေက်းဇူး ကၽြႏု္ပ္ဖူးေတြ႕
အျပစ္ကင္းတဲ့ သိုးကဲ့သို႔
ကၽြႏု္္ပ္အား လက္ခံခဲ့
သန္႔ရွင္းေသာ ေယ႐ႈခရစ္ ထုိအရွင္အာားျဖင့္

CHORUS
ကၽြနု္ပ္အျပစ္အားလံုး ကင္းေ၀းေပးၿပီ
အေ႐ွ႕စြန္းမွ အေနာက္ရပ္တိုင္ေအာင္
လက္ေတာ္၌ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ထား
ထုိေမတၱာမွ ဘယ္အရာေ၀းမသြားႏုိင္ပါ
သမၼာတရား၌ ကၽြႏု္ပ္အၿမဲရပ္တည္
သက္ဆံုးတုိင္/ထာ၀စဥ္အၿမဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.