သူတပါးအတြက္

>>>Download

VERSE 1
အားငယ္ေနသူ စိတ္ေလလြင့္သူ အားေပးကူညီလွည့္ပါ
အၾကည္းတန္ေနေသာသူ သိမ္ငယ္စိတ္ပ်က္သူ ႏွစ္သိမ့္ကာ ထူမပါ

CHORUS
၀ိညာဥ္အားလံုး ဘုရားျမတ္ဆာငတ္
အေမွာင္မွ ႐ုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္နုိင္ဖုိ႔ / ၀ိညာဥ္အားလံုးဘုရားျမတ္ လုိအပ္
အၾကင္နာတရားမ်ား လက္ကမ္းေ၀ပါ ကုိယ္ေတာ္အသိအမွတ္ျပဳေပးလိမ့္မည္
သူ႕အႀကံအစည္ထဲမွာ ပါ၀င္ဆက္ကပ္ရန္ ဘုရားျမတ္ ကယ္တင္ခဲ့ၿပီ

VERSE 2
ေသာကရင္မွာ ကၽြမ္းေလာင္တဲ့သူ စိမ္းလန္းရာ ေပးမွ်ပါ
ငတ္ေနသူမ်ားစြာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္သူ ျပဳစုၾကင္နာေပးပါ

VERSE 3
တမ္းတေနသူ မိခင္ေမတၱာ အစြန္႔ပစ္ခံရေသာသူ
လႈိက္ငုိေနဆဲပါ တြယ္ရာမဲ့ကေလးေတြ ဘုရားေမတၱာလုိအပ္ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.