ေၾကြးေၾကာ္

>>>Download

VERSE
ညီအစ္ကုိမ်ားတုိ႔ စုေ၀းရာအရပ္၌
ဘုရား၀ိညာဥ္ေတာ္ ျပည့္၀စြာသြန္းေလာင္း
အဖဘုရား၏ သန္႔ရွင္းရာအရပ္၌
ခ်ီးမြမ္းျခင္းယဇ္ကုိ ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ပူေဇာ္စုိ႔

CHORUS
ခ်ီးမြမ္းထုိက္ေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔ သီခ်င္းေတြဆုိ
အတုမရွိပါ အားလံုးအရာထက္မွာ
ဘုန္းတန္ခုိးႀကီးေသာ ဘုရားသခင္ကုိ ခ်ီးမြမ္းရင္းနဲ႔ ကုိးကြယ္စုိ႔
ဘုရားဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားျခင္းကုိ ေၾကြးေၾကာ္

BRIDGE
(သန္႔ရွင္း) ဘုရားသခင္
(ဘုန္းႀကီး) ဘုရင္
(တန္ခုိးႀကီး) ေတာ္မူ၏

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.