ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ

>>>Download

VERSE
ကၽြႏု္ပ္စိတ္ႏွလံုး အေတြးအေခၚမ်ား
အႀကံအစည္အလံုးစံု ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံ၀ယ္အပ္ႏွံ
ကၽြႏ္ုပ္ျပဳရာအမႈသြားရာလမ္း
ကုိယ္ေတာ္ပဲ့ကုိင္ေပးပါ အစဥ္ညႊန္ျပပုိ႔ေဆာင္ပါ/ကၽြႏု္ပ္ အၾကြင္းမဲ့အပ္ႏွံ

CHORUS
၀ိညာဥ္ေတာ္ သြန္သင္ေပးပါ ကၽြႏု္ပ္အသက္တာ ကုိယ္ေတာ္၌အပ္ႏွံ
၀ိညာဥ္ေတာ္ အစဥ္ေစာင့္မပါ ေဖးမပါ အားနည္းသူ ကၽြႏု္ပ္အား

BRIDGE
ႏွလံုးအစြမ္းသတၱိ ရွိေသာအရာ သခင့္ေရွ႕ေတာ္မွာ ပူေဇာ္ပါ၏
ဆက္ကပ္ျခင္းအား ေက်နပ္ေတာ္မူပါ ဆုေတာင္းပါ၏ အဖဘုရား

ENDING
လမ္းျပပါ အားနည္းသူ ကၽြႏု္ပ္အား
အားျဖည့္ပါ အားနည္းသူ ကၽြနု္ပ္အား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.