ခ်ီးမြမ္းလုိက္

>>>Download

VERSE
အဆင္ေျပျခင္း အဆင္မေျပျခင္း
ဘယ္လုိပင္ ႐ႈပ္ယွက္ခတ္ေနပါေစ
ကုိယ္ေတာ္ဘုရား ကၽြႏု္ပ္အနား မခြဲမခြာ
အၿမဲတမ္း ေစာင့္ထိန္းလုိ႔

PRE-CHO
ေနာင္လာမယ့္ေန႔သစ္ေတြထဲမွာ
အလုိေတာ္အတုိင္း လမ္းျပအဆံုးတုိင္ အဆံုးထိ

CHORUS
ယခုတုိင္ပုိ႔ေဆာင္မစ လမ္းျပခဲ့တယ္
ေက်းဇူးေတာ္မ်ား ခ်ီးမြမ္းမကုန္ဘူး
ရင္ထဲမွာရွိတဲ့ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ေတးသံမ်ားစြာ
သခင့္အတြက္ဆုိရင္ အား… ခ်ီးမြမ္းလုိက္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.