ေနာက္ကသုည

>>>Download

VERSE
အေရာင္အဆင္း ကြဲျပားမႈေတြရယ္ လူသားခ်င္းတူလည္း
ယူဆခ်က္ကိုယ္စီ ရင္မွာ ခြဲျခားေနဆဲ
လူေနအဆင့္အတန္းခြဲျခား မတူညီသဏၭာန္မ်ားေနာက္မွ
ကိုယ္ပိုင္မာနတရားက ဘာ့အတြက္လဲ
တကယ္ဆို ပ်က္စီးတတ္တဲ့ တို႔ရဲ႕ ဒီခႏၶာအသက္တာ
သခင္ဘုရားေရွ႕မွာ သုညတစ္ခုပါ
ပုိင္ဆုိင္ကာထား ရွင္သန္ဖုိ႔ အဖိုးမဲ့ဘ၀မ်ားစြာ
ကယ္တင္သူ ဘုရားတစ္ပါးတည္းသာ ႀကီးျမတ္သူပဲ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ရဲ႕ အလိုေတာ္အတို္င္း တို႔အသက္ရွင္တတ္ရင္
ညီညာစြာ အေစေတာ္ခံကာ သုညမ်ား သခင့္ဘုန္းေတာ္အတြက္သာ

CHORUS
စြမ္းေဆာင္မႈေတြ အတတ္ပညာနဲ႔ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြ တို႔မွာမရွိဘူး
ဘုရားသခင္ေရွ႕မွာ တုိ႔ေတြ သုညပဲ
ဘုရားသခင္ေရွ႕ကို ေရာက္ေနရင္ေတာ့ အဖုိးမဲ့တဲ့ဘ၀မ်ား
သင္ေတြးေတာမိရဲ႕လား အျပည့္ကိန္း တို႔ေနာက္မွာရွိေန

BRIDGE
သခင္ဘုရားေနာက္မွာ ေနတဲ့အသက္တာ 
သုညေလးဟာ အၿမဲ တန္ဖိုးရွိလို႔သြား
အျပည့္ကိန္းတစ္ခုကို တန္ဖုိးျမွင့္ရန္ 
သုညမ်ားဟာလည္း တကယ္လုိအပ္လို႔ေနခဲ့
သခင္ဘုရား ဘုန္းေတာ္ အစဥ္တုိးပြားရန္ 
သုညေလးလုိပဲ တို႔ရဲ႕ဘ၀မ်ား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.