လြတ္လပ္ေသာခ်ီးမြမ္းျခင္း

>>>Download

VERSE 1
Rock သီခ်င္းဆုိၿပီး ခ်ီးမြမ္းမလား
Punk သီခ်င္းဆုိၿပီး ခ်ီးမြမ္းမလား
Country နဲ႔လည္း ျဖစ္တာပဲ…..အုိး
ဓေလ့လို ထံုးစံလိုေတာ့ မဟုတ္/မျဖစ္ေသးဘူး ၿပီးေတာ့….
ခ်ီးမြမ္းျခင္းက မင္းနဲ႔ မဆုိ္င္သလို မေနနဲ႔ကြာ
ခ်ီးမြမ္းလိုက္ စိတ္တုိင္းက်ေပါ့ လြတ္လပ္စြာ ခ်ီးမြမ္းလိုက္

VERSE 2
ကလို႔ ရႊင္ျမဴး Heavy ပဲ Hip Hopကိုလည္း ေမ့မထားနဲ႔
Rock N Roll နဲ႔ Alter လည္း….အိုး
ယေန႔မွာ Modern Rock က အျပင္စားေပါ့ ဟစ္လုိက္
ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းက မင္းအတြက္ ဆူညံသံလို မထင္နဲ႔ကြာ
ခ်ီးမြမ္းလိုက္ စိတ္တိုင္းက်ေပါ့ လြတ္လပ္စြာ ခ်ီးမြမ္းလို္က္

CHORUS
ဘယ္လုိပဲ ခ်ီးမြမ္း ခ်ီးမြမ္း
ခ်ီးမြမ္းျခင္းက ဘုန္းေတာ္အတြက္ပဲ
၀မ္းေျမာက္ျခင္းနဲ႔ ကခုန္လုိက္ေပါ့
သီခ်င္းသစ္မ်ားလည္း ေရးဆုိလုိက္အံုး
ဒါေတြ ကိုယ္ေတာ္ ႏွစ္သက္လုိ႔ေနဆဲ
ဘယ္လိုပဲ ခ်ီးမြမ္း… ခ်ီးမြမ္း…..ဒီလုိ ဒီလို ခ်ီးမြမ္းလုိက္

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.