ပံုစံေကာင္း

>>>Download

VERSE 1
ေယ႐ႈရွင္အတြက္ သက္ရွင္ေနထုိင္ခဲ့လွ်င္ ႏွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ ေျပာဆုိေနထုိင္ၾကမယ္
ေန႔စဥ္ရက္တုိင္း ၀တ္ျပဳကာ အၿမဲတမ္းကြယ္
က်မ္းစာကုိဖတ္ကာ ဆုေတာင္းေပးၾကမယ္

CHORUS
ေယ႐ႈရွင္မိန္႔ၾကားတဲ့ သြန္သင္မႈနဲ႔အညီ
အျခားသူေတြ တည္ေဆာက္စရာ ျဖစ္ေစေအာင္
ပံုစံေကာင္းေတြျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကမယ

VERSE 2
ေကာင္းကင္ဘံုရွိ ဖဘုရား၏ဘုန္းေတာ္ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖုိ႔ ႀကိဳးစားမယ္
ေန႔စဥ္ရက္တုိင္း သတိျပဳကာ အၿမဲတမ္းကြယ္
ဘုန္းေတာ္အတြက္ အလင္းကုိ လင္းေစၾကမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.