ခရစ္ေတာ္၌

>>>Download

VERSE
၀န္ေလး၍ ေမာပန္းေသာသူမ်ား
ေယ႐ႈခရစ္၌ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ရေစ
ေၾကကြဲညႇဳိးႏြမ္း စိတ္၀ိညာဥ္အေပါင္း
ဒဏ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေပ်ာက္ကင္းခြင့္ရေစ

PRE-CHO
အားနည္းျခင္းမ်ား အလံုးစံု ယူေဆာင္ၿပီး
ေဟာင္းႏြမ္းျခင္းမ်ား စြန္႔၍ ကုိယ္ေတာ္၌

CHORUS
ကုသေတာ္မူပါ အသစ္ျဖစ္ေစပါ ခရစ္ေတာ္၌
လန္းဆန္းေစမူပါ ႏုိးၾကားေစပါ ခရစ္ေတာ္၌

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.