ယံုၾကည္ျခင္းေမွ်ာ္လင့္ျခင္းခ်စ္ျခင္း

>>>Download

(ယံုၾကည္ျခင္း)
ခုိလႈံကုိးစား ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ မွန္ကန္ေသာ ဘ၀အသက္တာ
ဒါယံုၾကည္ျခင္းလား ယံုၾကည္ျခင္းရဲ႕ အဓိပၸါယ္
ကိုယ္ေတာ္ရွင္ထံပါး ႀကံဳေနတာ အျခား
ေအာက္ေမ့စြာရယ္ အသက္ရွင္ေနလည္း
အထက္ျမက္ဆံုး စြမ္းအားႀကီး ျဖစ္တယ္

(ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း)
တိမ္လႊာေတြၾကားမွ တံပိုးမႈတ္သံ ေခၚသံမ်ားၾကားခဲ့ရင္
ဒါေမွ်ာ္လင့္ျခင္းလား ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ႕အႏွစ္ေတြ
ကိုယ္ေတာ္ေခၚသံၾကား ေ၀ဟင္တိမ္ယံဖ်ား
ေပ်ာ္ရႊင္စြာရယ္ ေတြ႕ဆံုေစမယ့္ အသက္ထက္ဆံုး ျပည့္စံုျခင္းျဖစ္တယ္

(ခ်စ္ျခင္း)
အမြန္ျမတ္ဆံုးေသာ ေလာကရဲ႕ ထာ၀စဥ္ မေျပာင္းလဲေသာအရာ
ဒါခ်စ္ျခင္းလား ျဖဴစင္ေသာ ခ်စ္ေမတၱာ
ယံုၾကည္သူေတြၾကား ညီအစ္ကိုလုိ စိတ္ထား
ေရာင္းရင္းကုိပင္ ခ်စ္မယ္ဆုိထား ခရီးၾကားထဲ အေကာင္းဆံုးခ်စ္ေမတၱာ

ခ်စ္ေမတၱာထားၾကမယ္ (ထူးျခားအေကာင္းဆံုး ခ်စ္ေမတၱာ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.