ခ်ီးမြမ္းရာေန႔

>>>Download

VERSE
ခ်ီးမြမ္း၊ ဘုရားျမတ္ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ ခ်ီးမြမ္း အံ့ဘြယ္အမႈမ်ားအတြက္
ခ်ီးမြမ္း၊ အသက္ရွင္ေနရသမွ်အတြက္ ခ်ီးမြမ္း၊ လမ္းျပေနမႈအတြက္

PRE – CHORUS
ငါတုိ႔ေက်ာက္ေဆာင္ ခိုလႈံရာ ရဲတုိက္ ကြယ္ကာရာ အရိပ္ ျဖစ္သည္
အေတာင္ေတာ္ေအာက္မွာ လံုၿခံဳမႈမ်ားႏွင့္ ကြယ္ကာမႈမ်ားအတြက္

CHORUS
ခ်ီးမြမ္း ဟစ္ေၾကာ္ၾက ေကာင္းျမတ္ေသာအရွင္ ေက်းဇူးေတာ္
အသက္ရွိေသာသူတုိင္း ခ်ီးမြမ္း
ခ်ီးမြမ္း ထုိက္တန္ေသာ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္း ခံထိုကိေသာ ဘုရားရွင္
ယေန႔သည္ ယေန႔သည္ ခ်ီးမြမ္းေသာေန႔ေလး
ယေန႔သည္ ယေန႔သည္ ခ်ီးမြမ္းရာေန႔

BRIDGE
ဘုန္းႀကီးေသာ ဘုရင္ တန္ခိုးႀကီးေသာအရွင္
ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာအရွင္
ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဘုရင္ ခပ္သိမ္းအထက္ စိုးစံသည္

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.