ခိုလႈံရာ

>>>Download

CHORUS
(ခိုလႈံရာ ကြယ္ကာရာ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားရွင္ တစ္ပါးတည္းသာလွ်င္
 ရန္မ်ဳိးေပါင္း ကင္းေ၀းေစခဲ့ ထာ၀ရဘုရားသာ အားကုိးရာပါ)

VERSE 1
လက္၀ဲဘက္ လူတစ္ေသာင္းလဲလည္း
လက္ယာဘက္ လူတစ္သိန္းက်ဆံုးလည္း
ေဘးဥပဒ္က ကၽြႏု္ပ္ကုိ မထိခုိက္ႏုိင္ဘူး
ထာ၀ရဘုရား၌ ခုိလႈံခဲ့ေၾကာင့္ အုိး

VERSE 2
ေမာပန္းခဲ့ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕၀ိညာဥ္ေလး
ႏြမ္းေၾကခဲ့ စိတ္ကူးအိပ္မက္ေလးေတြ
ဆံုး႐ႈံးျခင္းအတြက္ စိတ္ဓါတ္ကုိ မေလွ်ာ့လုိက္ဖုိ႔
ထာ၀ရဘုရားသာ အားေပးကာ ႏွစ္သိမ့္ အုိး

BRIDGE
အေတာင္ေတာ္အရိပ္နဲ႔ ဖံုးအုပ္ကြယ္ကာခဲ့
ေက်းဇူးတရားနဲ႔ ကူညီေစာင့္ေရွာက္မယ္
တစ္သက္လံုးအတြက္ စိတ္ခ်ေနၿပီပဲ
ထာ၀ရဘုရား ဂတိေတာ္ရွိတယ္

ENDING
(အကြယ္အကာေပးတဲ့ ဘုရားထံ ခုိလႈံျခင္းျဖင့္
 ၿငိမ္သက္၀မ္းေျမာက္ျခင္း ခံစားရႏုိင္ေစ)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.