သက္စမ္းေရ (DUA)

>>>Download

VERSE 1
အသက္စမ္းေရတြင္းမွ သက္စမ္းေရ ဆာငတ္ေသာသူအတြက္
၀ိညာဥ္မ်ားစြာ လြတ္ေျမာက္ရန္ ထာ၀ရစီးဆင္းေန
အေသြးေတာ္စမ္းေရ စီးကာဆင္းေန ေလာကီသားမ်ားအားလံုး ကယ္တင္ဖုိ႔
အထက္ထာ၀ရမွ ဂ႐ုဏာစမ္းေရ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ျပင္ဆင္ၿပီ

VERSE 2
အနားမွာစီးေန သက္စမ္းေရ ေဖြရွာေသာသူအတြက္
ဘ၀မုန္တုိင္းမွ ႐ုန္းထြက္ရန္ ထာ၀ရစီးဆင္းေန
အေသြးေတာ္စမ္းေရ စီးကာဆင္းေန ေလာကီသားမ်ားအားလံုး ကယ္တင္ဖုိ႔
အထက္ထာ၀ရမွ ဂ႐ုဏာစမ္းေရ ခရစ္ေတာ္ဘုရား ျပင္ဆင္ၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.