ခ်ီးမြမ္းအစဥ္ (မီးမီးခဲ)

>>>Download

VERSE 1
တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ အသက္တာခရီးေက်ာ္လြန္ခဲ့တဲ့ ေန႔မ်ားစြာ
ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ ကုိယ္ေတာ့္ေက်းဇူးပါ
တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ စားဖုိ႔၀တ္ဖုိ႔ ကူညီေပး ေက်းဇူးအတြက္
ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းမည္

VERSE 2
တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ အသက္တာခရီးေက်ာ္လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ားစြာ
ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေက်းဇူးေၾကာင့္သာ
ယေန႔ထက္ထိ ၀မ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္ရတဲ့ အခြင့္ထူးအတြက္
သခင့္ရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းမည္

CHORUS
အခ်ိန္တုိင္း ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းမည္
ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္ အသက္ရွင္ခြင့္ သူေပးထား
ထက္ရပ္သခင္ ဖန္ဆင္းရွင္
ေနရာတုိင္း ဂ႐ုဏာေတာ္ႏွင့္ျပည့္၀ေန
ခ်ီးမြမ္းမကုန္ႏုိင္ ေမတၱာမ်ား အစဥ္မေျပာင္းပါ
ဟာေလလုယာ ဂုဏ္ေတာ္ကုိအၿမဲခ်ီးမြမ္းမည္
ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.