ခုိကုိးရာ

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ထင္တာသြားလာေနခ်ိန္မွာ ဘ၀မွာ အမွားနဲ႔သာ ႀကံဳလာခဲ့တယ္
ဆံုး႐ႈံးျခင္း ပ်က္စီးျခင္းမ်ားလည္း ကၽြနု္ပ္၀ိညာဥ္ လမ္းမွားေနခဲ့
က်င္လည္ရာဘ၀ရဲ႕ နာရီမ်ား ေလာင္းရိပ္ပမာ အျပစ္ရဲ႕အေမွာင္ထုၾကား
၀ိုးတ၀ါးေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တဲ့အသက္တာ ကုိယ္ေတာ္မစမႈမရွိခဲ့ရင္ေလ
ဘယ္မွာလဲ အသက္၀ိညာဥ္ခႏၶာ

CHORUS
ကုိယ္ေတာ္သာ အသက္ရွင္သခင္ ေက်းဇူးရွင္
ေမွာင္တဲ့လမ္းကုိ အလင္းလင္းေစတယ္
ပင္ပန္းျခင္းနဲ႔ အျပစ္၀န္ထုပ္မ်ားကုိ သူသာ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္တယ္
အၾကင္နာတရားနဲ႔ ေမတၱာမ်ား  ဒုိ႔အတြက္ ထာ၀စဥ္ အၿမဲေပးေနတယ္
ကုိင္စြဲလုိ႔ဖက္တြယ္ရင္း သခင္ဘုရားႏွင့္အတူ
ျဖဴစင္တဲ့ဘ၀သက္ေသကုိ ကုိယ္ေတာ္သာ ေပးစြမ္းႏုိင္တာ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.