စကၠန္႔တုိင္းမွာသူရွိတယ္

>>>Download

VERSE 1
ပင္လယ္ေရျပင္ထဲမွာ ရွိေနတယ္
ေလာကေျမႀကီးထဲမွာ ရွိခဲ့တယ္
သန္းေခါင္ယံေမွာင္မုိက္မွာ သူရွိတယ္
ေနရာတုိင္းအသင့္ရွိေနတယ္ အခ်ိန္တုိင္းပဲ
စီရင္ခ်က္ အမိန္႔သံ ဘယ္ေန႔လဲ မသိႏုိင္ဘူး
သူ႕ကုိ လူသားတုိင္း ရင္ဆုိင္ရမယ္

CHORUS 1
စကၠန္႔တုိင္းမွာသူရွိတယ္ ေနရာေဒသတုိင္းရွိတယ္
အရြယ္စံု လူတုိင္းအတြက္တာသူရွိတယ္
ကုိယ့္အလွည့္ေရာက္ရင္ ေခၚလိမ့္မယ္
ဘယ္သူေရွာင္ပုန္း လြတ္လိမ့္မယ္
ငုိယုိေအာ္ဟစ္ ႐ႈိက္သံက်န္ၾကြင္းမယ္

VERSE 2
ရင္ဆုိင္အႏုိင္ယူခဲ့သူရွိေနတယ္
ေလာကေျမႀကီးထဲမွာ ရွိခဲ့တယ္
ယံုၾကည္သူအနာဂတ္မွာ သူရွိတယ္
ေနရာတုိင္းအသင့္ရွိေနတယ္ အခ်ိန္တုိင္းပဲ
သူ႕ကာကြယ္မႈေအာက္မွာ ပ်က္စီးျခင္းမရွိေတာ့ဘူး
သူ႕ကုိ လူသားတုိင္း ယံုၾကည္ၾကရင္

CHORUS 2
ထက္ရပ္ေကာင္းကင္ေခၚသြားမယ္ ေနရာအခန္းမ်ားရွိတယ္
ယံုၾကည္တုိင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ထားတယ္
ကုိယ့္အလွည့္အေရာက္ရင္ ေခၚလိမ့္မယ္
ေရႊျပည္ေတာ္သားျဖစ္ရမယ္
ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ခ်ီးမြမ္းသီဆုိရမယ္
ထာ၀ရပဲ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.