သခၤါရမွလြတ္ေျမာက္ရာ

>>>Download

VERSE 1
လူးလြင့္ပ်က္ေၾကြ လြင့္ပါးတဲ့ပန္းေလးမ်ားလုိ
ဒုိ႔အသက္၀ိညာဥ္ေတြဟာ ဘယ္အခါမၿမဲ အနိစၥသေဘာတရားေတြ
ေန႔စဥ္ရက္တုိင္းပင္ လြင့္ပါးေပ်ာက္ကြယ္လိမ့္မယ္

VERSE 2
ဆင္းရဲခ်မ္းသာမေရြး အဆင့္အတန္းမခြဲျခားေပ
ေတြ႕ႀကံဳရင္ဆုိင္မည္အမွန္ ေသလြန္ျခင္းရဲ႕အျခားတစ္ဖက္ကမ္းမွာ
ဆက္ခါႀကံဳရမယ္ အျဖစ္အပ်က္ေတြရွိတယ္

CHORUS
မႀကံဳခ်င္ဘူး မလုိဘဲ ေျပာမရပါ လူတုိင္း ႀကံဳေတြ႕ရမယ္ ေလာကဓံတရား
ဘယ္အရာမွ မတည္ၿမဲတဲ့ေလာကႀကီးထဲ အသက္ရွင္ခါမွာ
၀ိညာဥ္ခ်မ္းသာရာလမ္းကုိရွာ

VERSE 3
ကယ္တင္ရွင္ ေယ႐ႈဘုရား အၿမဲပဲ ေစာင့္လ်က္ေန
ငါ့ထံေတာ္သုိ႔လာပါ အသင္ညစ္ညမ္း လြတ္ၿငိမ္းေပးဖုိ႔ရန္
လက္ခံသူတုိင္းကုိ စိတ္ခ်မႈေပးေနၿပီ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.