ငါ့ဘက္၌ရွိေသာသူ

>>>Download

CHORUS
သင္တုိ႔ဘက္၌ရွိသူသည္ ေလာကဘက္၌ရွိသူထက္
သာ၍ စြမ္းအားႀကီးေတာ္မူ ကုိယ္ေတာ္ဂတိရွိမူ၏
ဖိစီးမႈေလာကဓံေတြၾကား ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကၽြႏ္ုပ္၌ရွိရင္
ရင္ဆုိင္ကာ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားသြားမယ္ အရာရာမွာ ျပည့္စံုလာမယ္
ကုိယ္ေတာ္၌သာ အစဥ္ခိုလႈံ

VERSE 1
မေကာင္းမႈအားလံုးရဲ႕အဖ သံသယေတြရယ္ အၿမဲေပးခဲ့
အနိစၥျခင္းရဲ႕လမ္းလုိက္ဖုိ႔ သူေသြးေဆာင္ အၿမဲတမ္းပဲ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံ နီးစပ္ေအာင္ ယေန႔မွာ ဆင္ျခင္စုိ႔
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံေတာ္မွာ နည္းခံယူ ဆုေတာင္းရင္းနဲ႔ ဒုိ႔ႏုိင္မယ္

VERSE 2
ပ်က္စီးျခင္းရဲ႕လမ္းအစ မီးခုိးလုိ အတြင္းစိတ္ထဲ
တပ္မက္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္လုိက္လုိ႔ ဒုကၡေတြ အၿမဲေတြ႕ခဲ့
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ထံေတာ္မွ ေ၀းမသြားေအာင္ ကုိယ့္အလုိျငင္းပယ္စုိ႔
ဘယ္လုိအေျခအေနအခ်ိန္ခါမ်ဳိးမဆုိ ဆုေတာင္းရင္း ခြန္အားယူမယ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.