ခ်ီးမြမ္း (ဖုိးဖန္)

>>>Download

VERSE 1
(ခ်ီးမြမ္း ကုိယ္ေတာ္ရွင္အား ခ်ီးမြမ္း
အခ်ိန္နာရီတုိင္း ခ်ီးမြမ္းမည္
ခ်ီးမြမ္းထုိက္ေသာ ဘုရားရွင္နာမကုိ အၿမဲခ်ီးမြမ္းမည္
အေသြးနဲ႔ေရြးခဲ့ လြတ္ျခင္းအတြက္ အၿမဲခ်ီးမြမ္းမည္
ေန႔စဥ္ေန႔တုိင္း ခံစားရ ေက်းဇူးအေပါင္းအတြက္
အစဥ္ထာ၀ရ ႐ုိေသလ်က္ အစဥ္ခ်ီးမြမ္းမည္)

CHORUS
ဟာေလလုယာ (နာမေတာ္ကုိ ခ်ီးေျမွာက္မည္)
ဟာေလလုယာ (နာမေတာ္ဘုန္းႀကီးေစသတည္း)
ခ်ီးမြမ္း၍ မကုန္ ႀကီးျမတ္တန္ခုိးနဲ႔ျပည့္စံု
ဂ႐ုဏာေတာ္နဲ႔ျပည့္စံုေနေသာ ဘုရားျမတ္သခင္အား
ယခု ယေန႔ အခ်ိန္တုိင္းမွာ ဟာေလလုယာ ခ်ီးမြမ္းမည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.