Album: ကုိးကြယ္ရာႏွလံုးသား


01  ကုိယ္ေတာ္ေကာင္းျမတ္သည္   >>> ေတးဆုိ  စံပီး၊ FGA | ေတးေရး - 
02  ကၽြႏ္ုပ္ေန႔ရက္တုိင္း   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး - 
03  သခင့္ေမတၱာ   >>> ေတးဆုိ   FGA  | ေတးေရး - 
04  ခ်ီးမြမ္း၀မ္းေျမာက္ျခင္းအရွင္   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး - 
05  ကုိယ္ေတာ္အတြက္သာကၽြႏ္ုပ္အသက္ရွင္မည္   >>> ေတးဆုိ  ဇမ္ႏူး၊ FGA | ေတးေရး - 
06  ကုိးကြယ္ရာႏွလံုးသား   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး - 
07  ၀ိညာဥ္ေတာ္မုိးသြန္းၿဖိဳး   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး - 
08  အထံေတာ္သုိ႔   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး - 
09  ကၽြႏ္ုပ္စိတ္ႏွလံုးဖြင့္ေပးပါအရွင္   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး - 
10  ကုိယ္ေတာ္ကုိေကာင္းႀကီးေပးမည္   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး - 
11  ေယ႐ႈသာအလုိအပ္ဆံုးပါ   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး - 
12  အရာခပ္သိမ္းအထက္   >>> ေတးဆုိ  စံပီး၊ FGA | ေတးေရး - 
13  အသက္ရွိေသာသူအေပါင္းတုိ႔   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး - 
14  ဧမာေႏြလ   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး - 
15  ေရႊလင္းယုန္ကဲ့သုိ႔   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး - 
16  ကုိယ္ေတာ္သာရပ္တည္   >>> ေတးဆုိ   FGA | ေတးေရး -