Album: ႏုိးထမႈျမစ္


01  ႏုိးထမႈျမစ္   >>> ေတးဆုိ  Grace AG | ေတးေရး - 
02  ခ်ီးမြမ္းရာေန႔   >>> ေတးဆုိ   Grace AG | ေတးေရး - 
03  သက္ဆံုးတုိင္   >>> ေတးဆုိ   Grace AG | ေတးေရး - 
04  ရႊင္လန္းျခင္းသီခ်င္း   >>> ေတးဆုိ   Grace AG  | ေတးေရး - 
05  ေၾကြးေၾကာ္   >>> ေတးဆုိ   Grace AG  | ေတးေရး - 
06  ဆက္ကပ္အပ္ႏွံ   >>> ေတးဆုိ   Grace AG | ေတးေရး - 
07  ကုိယ္ေတာ္ကုိခ်စ္သည္   >>> ေတးဆုိ   Grace AG | ေတးေရး - 
08  အခ်င္းတံခါးတုိ႔   >>> ေတးဆုိ   Grace AG | ေတးေရး - 
09  ခရစ္ေတာ္   >>> ေတးဆုိ   Grace AG | ေတးေရး - 
10  အရာရာထက္   >>> ေတးဆုိ   Grace AG | ေတးေရး - မံုပီး
11  ခ်ီးမြမ္းၾကကုန္ေလာ့   >>> ေတးဆုိ   Grace AG | ေတးေရး - 
12  ကုိယ္ေတာ္ရဲ႕ေရွ႕ေတာ္   >>> ေတးဆုိ   Grace AG | ေတးေရး - ကုိေထြး
13  ခ်ီးမြမ္းလုိက္   >>> ေတးဆုိ   Grace AG | ေတးေရး - 
14  ေစာင့္ထိန္းမူၿပီ   >>> ေတးဆုိ   Grace AG | ေတးေရး - 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.