ကုိးကြယ္မည္

>>>Download

VERSE 1
သနားေတာ္မူေသာသခင္ ခ်စ္ေတာ္မူေသာသခင္
သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္းေသာဘုရားသခင္ ခ်စ္ျခင္း ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ျပည့္သူ

CHORUS
ထုိသခင္အား ကုိးကြယ္မည္ စိတ္ႏွလံုးသားအၾကြင္းမဲ့
ထုိသခင္အား ကိုးကြယ္မည္ ဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ်နဲ႔
အဖ ကုိယ္ေတာ္အား ႐ုိေသစြာျဖင့္ ကုိးကြယ္ပါ၏

VERSE 2
ဘုန္းႀကီးေတာ္မူေသာအရွင္ တန္ခုိးနဲ႔ျပည့္စံုေနေသာသခင္
ႀကီးျမတ္ ႀကီးျမတ္ေသာဘုရားသခင္ ေန႔တုိင္းေကာင္းႀကီးေပးေနသူ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.