ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ

>>>Download

VERSE 1
ဤကမၻာေျမေပၚမွာ ကၽြႏု္ပ္ကုိ ေမြးစဥ္ခါ
ဘာတစ္ခုမွ မရွိတဲ့ အေျခအေနပါ
ဒီေန႔ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ ေရတြက္လုိ႔မကုန္ႏုိင္ပါ
ဒီအရာေတြမ်ားစြာ ဘုရားရဲ႕လက္ေတာ္ပါ ခ်ီးမြမ္းပါ

VERSE 2
ဒီအခ်ိန္ ဒီအရြယ္ထိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေနတာ
ထာ၀ရဘုရားရဲ႕ မ စ ကြယ္ကာျခင္း
ဒီေန႔ထိအသက္ရွင္ခြင့္ ကုိယ္ေတာ္ဘုရားေပးေတာ္မူတာ
ဒီအရာေတြမ်ားစြာ ဘုရားရဲ႕ေမတၱာပါ ခ်ီးမြမ္းပါ

CHORUS
ပုိ႔ေဆာင္ေနေသာ ေန႔ရက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းပါ
မနက္ျဖန္ေန႔အတြက္ စဥ္းစားစရာမလုိပါ
ေန႔စဥ္ ရြာတဲ့ ေကာင္းႀကီးမုိးအတြက္ ေက်းဇူးခ်ီးမြမ္းပါ
ယံုၾကည္သူတုိင္းအတြက္ ၀ိညာဥ္မီးရဲ႕ ဟာေလလုယာ ခ်ီးမြမ္းပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.