၀ိညာဥ္သြားလမ္း

>>>Download

VERSE 1
သခၤ်ဳိင္းမ်က္စိေတြ႕တဲ့လမ္းကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေတြ႕ဖူးလား
--- ေလွ်ာက္တဲ့လမ္းကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ေလွ်ာက္ဖူးလား
ခက္ခဲလမ္း နက္နဲလမ္း ၀ိညာဥ္သြားလမ္း
သက္ရွိတုိ႔ရဲ႕အသက္ သြားတဲ့လမ္းကုိ ခင္ဗ်ားတုိ႔ေတြ႕ဖူးလား
သခၤ်ဳိင္းတံခါးဖြင့္လုိ႔ ထေျမာက္ခဲ့သူ သြားႏွင့္သူတစ္ဦးလား
ခက္ခဲလမ္း နက္နဲလမ္း ၀ိညာဥ္သြားလမ္း

CHORUS
ေတြ႕ေစတတ္တဲ့ သင့္မ်က္လံုးနဲ႔ ၾကည့္လုိက္စမ္းပါ ေတြ႕မလား
ေတြးေခၚတတ္တဲ့ ဦးေႏွာက္တံခါးကုိဖြင့္ၿပီး စဥ္းစားပါ
အသက္၀ိညာဥ္သြားလမ္း အဘယ္သုိ႔ရွိမယ္
အဆံုးသတ္ကုိ ေတြးေခၚဆင္ျခင္ဦး
ခက္ခဲလမ္း နက္နဲလမ္း ၀ိညာဥ္သြားလမ္း

VERSE 2
ခင္ဗ်ားတုိ႔နဲ႔ က်ဳပ္တုိ႔ တစ္ေန႔က်ဆက္လက္သြားမယ့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ား
႐ုန္းထြက္ၿပီးစြန္႔ပစ္ သခၤ်ဳိင္းအုတ္ဂူေျပာျပသံၾကားလား
ခက္ခဲလမ္း နက္နဲလမ္း ၀ိညာဥ္သြားလမ္း
သခၤ်ဳိင္းတံခါးမ်ားၾကား စကားေျပာၾကမယ္ မုိးေကာင္းကင္သားမ်ား
သခၤ်ဳိင္းတံခါးဖြင့္လုိ႔ ထေျမာက္ခဲ့သူ --- အသံၾကားလား
ခက္ခဲတဲ့တရား နက္နဲတဲ့တရား ေကာင္းကင္တရားမ်ား

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.