အလင္းသစ္အတြက္

>>>Download

VERSE 1
အလင္းျဖစ္ဖုိ႔ လမ္းခရီးတစ္ခု အသင့္ျဖစ္ၿပီလား
အတားအဆီးနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈ စဥ္းစားေတြးေတာလုိ႔ထား
တုိက္ခုိက္ဖုိ႔ ၀ိညာဥ္ခြန္အားမ်ား

VERSE 2
ဘုရားျမတ္အတြက္ ေပးဆပ္မႈ ရွိခဲ့ၿပီလား
အဆုိးအ၀ါးထဲေႏွာင့္ယွက္မႈ မာရ္နတ္ရဲ႕ အဆင္းသဏၭာန္မ်ား
ယံုၾကည္ျခင္း ဓားနဲ႔ ခုတ္ပုိင္းသြား

CHORUS
ေ၀း ေ၀း ပန္းတုိင္ဘယ္ေလာက္ေ၀းလည္း
အလင္း သစ္ ဒုိ႔သယ္ေဆာင္သြားမယ္
(ဘယ္ေလာက္ေ၀းမလဲ ဘယ္ေလာက္ၾကမ္းမလဲ)            
ကုိယ္ေတာ့္အတြက္ ဒုိ႔၀န္ထမ္းမယ္
စိတ္ဓါတ္ေတြ ေနာက္ဆုတ္မသြားၾကနဲ႔

VERSE 3
အျပစ္ဒုစ႐ုိက္ ဒုကၡနဲ႔ တုတ္ထားလုိ႔လား
ညည္းတြားလုိ႔ ဒုကၡနဲ႔ ဘုရားျမတ္ခ်စ္တဲ့ လူသား
အလင္းရဖုိ႔ သြားလုိ႔ ကယ္စုိ႔လား