လက္ေတာ္၀ယ္

>>>Download

ေတးေရး -
ေတးဆုိ - FGA

VERSE 1
ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိ အတူကိန္း၀ပ္၏
ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိ ကုိယ္ေတာ္ေမတၱာ
ကၽြႏ္ုပ္ခံစား

CHORUS
အနားရွိ ကၽြႏ္ုပ္ယံုၾကည္
လက္ေတာ္ႏွင့္ ကုိင္စြဲ ကၽြႏ္ုပ္ရွိ
လက္ေတာ္ထဲ ကုိယ္ေတာ္ေစာင့္ထိန္းမူသည္

VERSE 2
အဆံုးမဲ့ေမတၱာ ကုိယ္ေတာ္အသက္စြန္႔ခဲ့
လြတ္ေျမာက္ေစၿပီ ကုိယ္ေတာ္ညႊန္ျပ
ယခု ေတြ႕ၿပီ

BRIDGE
ကုိယ္ေတာ္သည္ အနားမွာ အစဥ္ရွိသည္
ကၽြႏ္ုပ္မျမြက္ဆုိႏုိင္လည္း
အခ်ိန္အခါတုိင္း တုိး၍ ျမင္ေတြ႕ေစပါ ကုိယ္ေတာ္ကုိ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.