တံခါး၀မပိတ္ခင္

>>>Download

VERSE 1
၀င္းမွည့္တဲ့စပါးခင္းမ်ားလည္း မွည့္ခ်ိန္ကုန္လုိ႔ ရိတ္သူေမွ်ာ္ေန
အခ်ိန္လြန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပ်က္မွာစုိး
အခြင့္အေရးေလးရွိစဥ္ ဖလွယ္ကာယူ
အဖုိးထုိက္တဲ့ ေကာင္းကင္ဘ႑ာဆည္းပူး ေရ
ရတတ္ျခင္းရဲ႕ ေကာင္းႀကီးေတြ
ဖြင့္ထားတဲ့ တံခါး၀မပိတ္ခင္ ၀ိညာဥ္မ်ားစြာ လြတ္ေျမာက္ပါရေစ
အားျပင္း ဒုိ႔လက္ေတြ ရဲရင့္ေန ျပန္လာခ်ိန္နီး

CHORUS
စီးက်ခဲ့ ေခၽြးစက္မ်ားနဲ႔ မ်က္ရည္မ်ားက သက္ေသေပါ့
ေက်းဇူးတရားအတြက္ အဖုိးအခလက္ေဆာင္
ခြင့္လႊတ္ျခင္းနဲ႔ ေပးခဲ့ လက္ေဆာင္ကုိ
ခံယူကာ ျပန္လည္ေပးမွ် ေလာကသားမ်ား၀မ္းေျမာက္ဖုိ႔
ဖြင့္ထားတဲ့ တံခါး၀မပိတ္ခင္ ေရြးႏႈတ္ျခင္းက
သက္ေသျပဳကာေပးလိမ့္မည္ / သင့္အတြက္ သက္ေသျပဳလမ့္မည္
သီျခားရွိလိမ့္မည္

VERSE 2
သမန္းကမညက္ အသက္ေရကမ၀ ေျခာက္ေသြ႕ကြဲအက္အႏွစ္မဲ့ခဲ့လည္း
အတၱဘက္ အသီးအႏွံေတြ သိပ္ျပင္း
၀င္းမွည့္တဲ့ဘ၀က ေ၀းလြင့္ခဲ့လုိ႔ စိတ္နာျခင္းဟာ အိပ္မက္ထဲမွာ
ရိတ္သိမ္းမရ ေမာဟစားသူမ်ား
အဆုိးဆံုးက ဖ်က္မယ့္ပုိးေတြ ညြန္႔စအုိးက ဖ်က္မယ့္ပုိးေတြ
ႏႈိးၾကြလုိ႔ မိတ္ဖြဲ႕ ျမဴးထ အသက္ရွင္ၾကေလေတာ့ မလြန္ပါလား

BRIDGE
၀ိညာဥ္ေတာ္ရဲ႕ ထုိမီးေတာက္ေလာင္ ေျပာင္းလဲျခင္းေတြဆီ
ထုိသက္ေသလုိေသးလား သခင့္သက္ေသျဖစ္ေစမည္
သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ မ႐ုပ္သိမ္းေသးခင္ ေနာက္မက်ခင္ေလးမွာ ေရြးခ်ယ္ပါ
ရပ္တည္မႈေတြ အသက္ရွင္ ထင္က်န္ဖုိ႔ ထင္က်န္ေစဖုိ႔

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.