မႈတ္သြင္းပါ

>>>Download

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္အသက္ မႈတ္သြင္းပါ
ေမတၱာေတာ္လြတ္ေျမာက္ေစသည္
ကုိယ္ေတာ္အသက္ မႈတ္သြင္းပါ
ကၽြႏု္ပ္ထဲ မီးေတာက္ေလာင္ေစ

CHORUS
သြန္သင္ပါ လြတ္ေျမာက္ေစ
စိတ္၀ိညာဥ္ ခရစ္ေတာ္၌ သိေစ
မ်က္ေမွာက္ေတာ္သုိ႔ ေဆာင္ယူပါ
မႈတ္သြင္းပါ

VERSE 2
ျငင္သာေသာ အသံေတာ္ျဖင့္
ကၽြႏု္ပ္ႏွလံုသား၌ ျမြက္ဆုိ
ကိုယ္ေတာ္၏ အသံေတာ္သည္
ႏွစ္သိမ့္ က်န္းမာျခင္းကုိေပး

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.