လက္တစ္စံု

>>>Download

VERSE 1
ေန႔ရက္အခ်ိန္ေတြလည္း ေျပာင္းလဲလာေပမယ့္
တကယ္ကုိ မေျပာင္းလဲ ရွိေနၿမဲ
အားလံုးအတြက္ အၿမဲတမ္း ရွိေနခဲ့တယ္
လုိအင္ေတြ ေပးစြမ္းသူ

VERSE 2
အျပစ္ရွိတာသည္လည္း ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္သူအတြက္
သူေလ လမ္းခင္းေပးခဲ့ၿပီး
အေသြးသြန္းလုိ႔ အသက္ေပးစေတးခံခဲ့ၿပီ
ယံုၾကည္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းပါ

CHORUS
႐ုန္းထြက္မရ ဒီလုိ အျပစ္ထဲက
ဖမ္းဆုပ္ခဲ့ လက္တစ္စံုပါ
အျပစ္ရွိသမွ် သူေလ ေဆးေၾကာၿပီး
ေသြးစက္တုိ႔ သက္ေသတည္ၿပီ
အႏႈိင္းမဲ့တဲ့ခ်စ္ျခင္း ေပးခဲ့သူ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ပါ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.