အသစ္

>>>Download

CHORUS
လူသည္ ခရစ္ေတာ္၌ရွိလွ်င္ အသစ္ျပဳျပင္ေသာ သတၱ၀ါမ်ား
ေဟာင္းေသာအရာတုိ႔ ေျပာင္းလဲ ခပ္သိ္းေသာအရာေတြလည္း
အသစ္ အသစ္ျဖစ္ၾကၿပီပဲ

VERSE 1
မွားခဲ့ဖူးရင္လည္း အၿမဲတမ္း မမွားေစနဲ႔
မွာၾကားခဲ့စကားေတာ္မ်ားထဲ ရွာေဖြနာယူလုိက္မယ္
ေနာင္တနဲ႔ လွည့္ျပန္ခဲ့ သူခြင့္လႊတ္လုိ႔ေနဆဲ
အုိ ေျပာင္းလဲအသက္တာနဲ႔ အခုပဲ ျပန္ခဲ့

VERSE 2
ဘာေၾကာင့္ ညည္းတြားေနလဲ ဆုေတာင္းဖုိ႔မေမ့ပါနဲ႔
လူတုိင္းအတြက္ ဂတိေတာ္ရွိတယ္ ဘာကုိ သင္ေမ့ထားလဲ
အေသြးနဲ႔ ေရြး၀ယ္ခဲ့ အသက္မ်ားက ျမတ္ၿပီပဲ
ကုိယ္အမွားမ်ား ေတာင္းပန္ရင္းကြယ္ ျပန္ခဲ့ပါကြယ္