ခ်ီးမြမ္း (ကၽြႏ္ုပ္၏အရာခပ္သိမ္း)

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ  -

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အလင္း
ကိုယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ခြန္အား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ ရဲတုိက္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အသက္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ သမၼာတရား
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကၽြႏ္ုပ္၏ လမ္းခရီး

PRE-CHO
အၿမဲတမ္းကုိးကြယ္ရာ
ကုိယ္ေတာ္အစဥ္ေကာင္းျမတ္ အသက္ရွင္

CHORUS
ခ်ီးမြမ္း ဘုန္းႀကီးေသာဘုရား
ခ်ီးမြမ္း ဟာေလလုယာ
ခ်ီးမြမ္း ကုိယ္ေတာ္ထံ လမ္းျပ
ခ်ီးမြမ္း အႀကီးျမတ္ဆံုးဘုရင္အား

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ အၿမဲတမ္း ေမွ်ာ္လင့္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ အၿမဲတမ္း ခုိလႈံ
ကုိယ္ေတာ္ရွင္ကုိ အၿမဲအစဥ္ ခ်ီးမြမ္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကုိးစားရာေက်ာက္
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သာ ကၽြႏု္ပ္၏ သုိးထိန္း

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.