ႏွလံုးသားလက္မ်ား

>>>Download

VERSE 1
ဘာေတြေပးဆပ္ ပူေဇာ္ရမလဲ သခင္စိတ္ေတာ္ ေက်နပ္ေစရန္
ကၽြႏ္ုပ္ဆက္သ စိတ္ႏွလံုးႏွင့္ အထံေတာ္ ရွိသမွ် ဆက္ကပ္ပါ၏
ကၽြႏ္ုပ္ရွိသမွ် ဆက္သမည္ ကုိယ္ေတာ္ထံ ပူေဇာ္ပါမည္

CHORUS
လက္မ်ား ႏွလံုးသား အသက္တာ ဆက္ကပ္ပါ၏
လက္မ်ား ႏွလံုးသား ဆက္သ ကုိယ္ေတာ္အထံေတာ္

VERSE 2
ကၽြႏ္ုပ္အား အသံုးျပဳေတာ္မူပါ အႀကံအစည္ျမတ္၌ ဆက္ကပ္ပါ၏
ခႏၶာစိတ္မ်ား ကုိယ္ေတာ္ေပးသနား ရွိသည့္အတုိင္းသာ သံုးမူပါ
ကၽြႏ္ုပ္ရွိသမွ် ဆက္သမည္ ကုိယ္ေတာ္ထံ ပူေဇာ္ပါမည္

BRIDGE
အားနည္းေသာအရာ၌ အားႀကီးေစ လက္ေတာ္ျဖင့္
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္တူေစရန္ ျပဳျပင္
ကုိယ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္လည္း ကုိယ္ေတာ္ကုိၾကည့္ျခင္းျဖင့္
ကုိယ္ေတာ္ႏွင့္တူေစမည္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ (အထံေတာ္)

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.