ကုိယ္ေတာ္သည္ကၽြႏ္ုပ္၏အစြမ္း

>>>Download

ေတးေရး - ကုိေထြး
ေတးဆုိ  - 

VERSE 1
ကုိယ္ေတာ္သည္ အားနည္းေသာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ခြန္အား
အရာရာတတ္စြမ္းႏုိင္ေစ
ကုိယ္ေတာ္သည္ အလင္းမဲံေသာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ အလင္း
ထာ၀ရ အလင္းရွင္ဘုရား
အားနည္းေသာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ သခင္သည္ သစၥာတရား
ကၽြႏ္ုပ္လြတ္ေျမာက္ရာ လမ္းခရီး

CHORUS
ကၽြႏ္ုပ္၏ အစြမ္း ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ အလင္း
ကြယ္ကာရာေနရာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေက်ာက္ေဆာင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ရဲတုိက္
ကၽြႏု္ပ္၏ အသက္ ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ လမ္း
ကုိယ္ေတာ္ရွင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဖခင္ ကၽြႏ္ုပ္၏ သိုးထိန္း

VERSE 2
ကုိယ္ေတာ္သည္ ဆုိးညစ္ေသာ ကၽြႏ္ုပ္အျပစ္ေတြအား
စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းေစၿပီ
ကုိယ္ေတာ္သည္ ဆင္းရဲေသာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ပုိင္ရာ
ထာ၀ရ ခ်မ္းသာျခင္း
ဆံုး႐ႈံးေသာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ သခင္သည္ အသက္ကယ္တင္ျခင္း
သခင့္ရဲ႕အခ်စ္သည္ အဆံုးမရွိ

BRIDGE
အရာရာခပ္သိမ္း စုိးပုိင္ေစ ထာ၀ရကာလ စုိးပုိင္သူ
အျမင့္ဆံုးပလႅင္ထက္ ဘုန္းေတာ္ ေတာက္ပ
အစဥ္သက္ရွင္လ်က္ ေကာင္းျမတ္ေနသည္
အျမင့္ဆံုးနာမ တန္ခုိးေတာ္စံုလင္
ထက္ေကာင္းကင္သား အလံုးစံု ျပပ္၀ပ္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.