သတိရလုိက္ပါ

>>>Download

VERSE 1
မ်က္လံုးမ်ားဖြင့္မိတုိင္း အရာရာျမင္ေတြ႕ခြင့္ရလုိက္တုိင္း
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ သတိရလုိက္ပါ
ႏႈတ္ခမ္းမ်ားဖြင့္လုိက္တုိင္း စကားလံုးမ်ားရြတ္လုိက္တုိင္း
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ သတိရလုိက္ပါ

VERSE 2
နားမ်ားစြင့္မိတုိင္း အရာရာကုိ ၾကားခြင့္ရလုိက္တုိင္း
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ သတိရလုိက္ပါ
ရင္ခုန္သံတစ္ခ်က္ေလာက္ခုန္မိတုိင္း အသက္တစ္ေအာင့္႐ွဴလုိက္တုိင္း
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ သတိရလုိက္ပါ

PRE-CHO
သခင္ေကာင္းႀကီးမ်ား ေရတြက္လုိ႔မဆံုးႏုိင္ဘူး

CHORUS
ႀကိဳတင္မသိခဲ့အရာအားလံုး သခင္ဘုရားသာဖန္ဆင္းလုိ႔
ဘယ္သူမ်ားမွ မသိႏုိင္တဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ေတြ
ေနမုိးေအာက္အသက္ရွင္တုန္း ေနာင္တအပူပင္မရွိလုိ႔
သခင္နဲ႔တစ္စကၠန္႔ေတာင္ ေ၀းလုိ႔မျဖစ္ဘူး
တကယ္ေ၀းသြားလုိ႔မျဖစ္ဘူး

VERSE 3
လမ္းျဖတ္ကူးမိတုိင္း လုိရာေျခတစ္လွမ္းနင္းေလွ်ာက္လုိက္တုိင္း
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ သတိရလုိက္ပါ
လက္အုပ္ခ်ီလုိက္တုိင္း အရာရာကုိင္ဆုပ္ခြင့္ရလုိက္တုိင္း
ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကုိ သတိရလုိက္ပါ

No comments:

Post a comment

Note: only a member of this blog may post a comment.