သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း

>>>Download

ေတးေရး - 
ေတးဆုိ  - မီးႏုိ

VERSE 1
ကၽြႏ္ုပ္အာ႐ံုမွာ ခ်ီးမြမ္းသံမဆဲ
ဂုဏ္ေတာ္သီက်ဴး သီခ်င္းသံမ်ား
အခ်ိန္နာရီတုိင္း စုိးမုိးေနခဲ့
ငါ့၀ိညာဥ္ ကုိယ္ေတာ္ကို အၿမဲခ်ီးမြမ္းခ်င္

VERSE 2
ကၽြႏ္ုပ္ ကုိယ္ေတာ္ကုိ အၿမဲခ်ီးမြမ္းေနမည္
ကမၻာေျမႏွင့္ မုိးေကာင္းကင္ႀကီး
ကုိယ္ေတာ္ဖန္ဆင္းထား လက္ရာေတာ္
ခ်ီးမြမ္းမည္ ကိုယ္ေတာ္အလြန္ႀကီးျမတ္ေၾကာင္းကုိ

CHORUS
ေန႔ႏွင့္ည ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္း သီခ်င္းဆုိေနမည္
သက္ဆံုးတုိင္ ကုိယ္ေတာ္ေကာင္းျမတ္အေၾကာင္း သီဆုိမည္
အျမင့္ဆံုး၌ ထာ၀ရဘုရား စုိးစံမူသည္
သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
ကုိယ္ေတာ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူသည္
သန္႔ရွင္း သန္႔ရွင္း
ကုိယ္ေတာ္သန္႔ရွင္းေတာ္မူသည္

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.